PRÆAMBEL

Som en del af organisationen Dansk KFUK i London er der med støtte fra en lang række danske fonde og firmaer oprettet et kollegium. Den første beboer flyttede ind den 30. september 2003. Den officielle indvielse fandt sted den 24. marts 2006 og ved den lejlighed fik kollegiet navnet: Dronning Ingrids Kollegieboliger i London.

For Dronning Ingrids Kollegieboliger i London er fastsat følgende fundats.

FUNDATS

  • Kollegiets navn er Dronning Ingrids Kollegieboliger i London.
  • Formålet med kollegiet er at give danske studerende bedre mulighed at lægge en del af deres studium i London ved at stille en bolig på rimelige vilkår til rådighed.
  • På kollegiet kan optages studerende fra højere læreanstalter/uddannelsesinstitutioner, der tilbyder kandidatuddannelse, eller hvad der kan sidestilles hermed, dvs. universiteter, handelshøjskoler, kunstakademiet, musikkonser-vatorier, m.fl. I særlige tilfælde kan også studerende fra andre uddannelser komme i betragtning.
  • Kollegiet er fortrinsvis for danske statsborgere, idet britiske studerende dog også undtagelsesvis kan optages. Dette kræver dog at deres studium har relation til Danmark, og at de behersker det danske sprog.
  • For at komme i betragtning skal den studerende have gennemført mindst to år af sit studium. På kollegiet vil der yderligere kunne optages kandidater, som er i gang med videregående studier, f.eks. ph.d. Ved optagelsen lægges der afgørende vægt på, at opholdet i London er en del af den studerendes videre uddannelse.
  • Kollegieåret starter i september. Opholdet på kollegiet vil normalt højst kunne vare et år og mindst 6 måneder. For 2 af lejlighederne kan opholdet vare i op til 2 år. Kortere lejemål kan komme på tale i tilfælde af opstået vakance, fx frem til næste kollegieårs begyndelse.
  • Ved ansøgning om optagelse på kollegiet anvendes ansøgningsskemaer bilagt relevante dokumenter. Herudover skal der med ansøgningen følge en særskilt motivering for, hvad formålet med opholdet i London er, samt hvorfor optagelse på Dronning Ingrids Kollegieboliger i London ønskes. Ansøgningen skrives på dansk.
  • Ved bedømmelsen af ansøgningerne anvendes ovenstående kriterier, idet der lægges vægt på en bedømmelse af den studerendes mulighed for at gennemføre det planlagte studieforløb i London. Herudover tilstræbes en god faglig fordeling på kollegiet, samt en god fordeling mellem mænd og kvinder.
  • Til at bedømme ansøgningerne nedsætter bestyrelsen for Dansk KFUK i London et denominatorudvalg bestående af 2-3 medlemmer. Et af disse medlemmer skal have tilknytning til det danske universitetsmiljø. Udpegningsperioden er 5 år, og genudpegning kan finde sted. Ingen denominator kan dog fortsætte efter udgangen af det år man fylder 72.
  • Ledige pladser på kollegiet bekendtgøres bredest muligt.

Denne fundats er vedtaget af bestyrelsen for Dansk KFUK i London den 12. april 2011 og kan ændres af bestyrelsen.

Underskrevet af 
Karen Maibom
Formand for bestyrelsen