Fundats

Fundats for Dronning Ingrids Kollegieboliger

Præambel
Som en del af organisationen Dansk KFUK i London er der med støtte fra en lang række danske fonde og firmaer oprettet et kollegium. Den første beboer flyttede ind den 30. september 2003. Den officielle indvielse fandt sted den 24. marts 2006 og ved den lejlighed fik kollegiet navnet: Dronning Ingrids Kollegieboliger i London

For Dronning Ingrids Kollegieboliger i London er fastsat følgende:

Fundats

  • Kollegiets navn er Dronning Ingrids Kollegieboliger i London.
    
  • Formålet med kollegieboligerne er at give danske studerende bedre mulighed for at studere i London ved i en periode at stille en bolig på rimelige vilkår til rådighed.
    
  • På kollegiet kan i første række optages studerende fra højere danske læreanstalter/uddannelsesinstitutioner, der tilbyder kandidatuddannelse, eller hvad der kan sidestilles hermed, dvs. universiteter, handelshøjskoler, kunstakademiet, musikkonservatorier m.fl.

   I særlige tilfælde kan også studerende fra andre uddannelser og studerende, der er i gang med en videregående uddannelse i Storbritannien eller i et andet land uden for Danmarks grænser, og som i øvrigt opfylder fundatsens krav, optages på kollegiet.
    
  • Kollegieboligerne er fortrinsvis for danske statsborgere og personer med permanent dansk opholdstilladelse, idet britiske studerende dog også undtagelsesvis kan optages. Dette kræver dog, at deres studie har relation til Danmark, samt at de behersker det danske sprog.
    
  • For at komme i betragtning skal den studerende have gennemført mindst to år af sit studium. På kollegiet vil der yderligere kunne optages kandidater, som er i gang med videregående studier; f.eks. ph.d. Ved optagelsen lægges der afgørende vægt på, at opholdet i London er en del af den studerendes videre uddannelse. Studerende, som efter endt uddannelse skal arbejde som ulønnede praktikanter eller interns vil også i særlige tilfælde kunne komme i betragtning.
    
  • Kollegieåret starter i september. Opholdet i en kollegiebolig vil normalt kunne vare mindst 6 måneder og højst et år. I særlige tilfælde kan opholdet forlænges til max. 2 år. Kortere lejemål kan komme på tale i tilfælde af opstået vakance; f.eks. frem til næste kollegie års begyndelse. I ganske særlige tilfælde kan denominatorudvalget efter godkendelse af formanden og forstanderen for Dansk KFUK i London dispensere fra disse bestemmelser.
    
  • Ved ansøgning om optagelse på kollegiet anvendes ansøgningsskemaer bilagt relevante dokumenter. Herudover skal der med ansøgningen følge en særskilt motivering for, hvad formålet med opholdet i London er, samt hvorfor optagelse på Dronning Ingrids Kollegieboliger i London ønskes. Ansøgningen skrives på dansk.
    
  • Ved bedømmelsen af ansøgningerne anvendes ovenstående kriterier, idet der lægges vægt på en bedømmelse af den studerendes mulighed for at gennemføre det planlagte studieforløb i London. Herudover tilstræbes en god faglig fordeling på kollegiet, samt en god fordeling mellem mænd og kvinder.
    
  • Til at bedømme ansøgningerne nedsætter bestyrelsen for Dansk KFUK i London et denominatorudvalg bestående af 2-3 medlemmer. Et af disse medlemmer skal have tilknytning til det danske universitetsmiljø. Udpegningsperioden er 5 år og genudpegning kan finde sted én gang. Ingen denominator kan dog fortsætte efter udgangen af det år, hvor man fylder 75.
    
  • Ledige kollegieboliger bekendtgøres bredest muligt.

Således vedtaget af bestyrelsen for Dansk KFUK i London 29. marts 2023.